The Zwift Fondo Bambino training plan has been renamed

The Zwift Fondo Bambino training plan has been renamed and is now available as the Fondo training plan.